Staro slovienska omša

Zakotvené
v historickej tradícii
sv. Cyrila a Metoda.
Zakotvené v tradícii

Jedinečné vokálno-inštumentálne dielo na pôvodné staroslovienske texty v profesionálnej nahrávke.

Zámerom projektu je priniesť tradičnú hudobná poetika Pavla Kršku, ktorá je pevne zakorenená v tradícii, no zároveň svoj pohľad upiera aj na nové cesty hudby. Práve realizácia projektu Staroslovienskej omše v rozsiahlom zborovom prevedení v kombinácii s tradičnými hudobnými nástrojmi a dôrazom na slovanský historický odkaz sv. Cyrila a Metoda.

Dielo je aktuálne jediným hudobným stvárnením svojho druhu pôvodných staroslovienskych textov voči obsadeniu interprétov a v kombinácií so zborovou tvorbou v definícii vokálno-inštumentálneho žánru tvorby na Slovensku.

Sóla

Jednohlasný a miešaný zbor

Komorný súbor

Organ

Ciele projektu

Hudobné stvárnenie historicky i dejepisne korigovanej témy odkazu sv. Cyrila a Metoda

Prínosom pre tradičné či hodnotové smerovanie je samotné dielo, ktoré v sebe združuje volkálno-inštumentálnu tvorbu, históriu a primárny starosloviensky akcent odkazu sv. Cyrila a Metoda, tématicky prepojených jedinečnou hudobnou tvorbou Pavla Kršku, historického textu a kontextu s prepojením slovanskej tradičnosti.

Profesionálne hudobné obsadenie hudobných nástrojov akými sú soprán sólo, alt sólo, tenor sólo, bas sólo, jednohlasný a miešaný zbor, klarinet in B, trúbka in B, lesný roh in F, fagot a chrámový organ.

Podpora projektu

Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Veľmi si to vážime a ďakujeme za podporu.

Autor diela

Pavol Krška (*1949)

Patrí k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno–inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.

"Tvorím tak ako cítim. Samozrejme vo vokálnych dielach sa snažím vyjadriť v rámci textu, s ktorým sa plne stotožňujem. Inšpirácia je niekedy skrytá v náhodných situáciách. Veľakrát sú práve tie ťažiskom kvalitných kompozičných myšlienok. "

Účinkujúci umelci

Dramaturgicky je dielo aktuálne jediným hudobným stvárnením svojho druhu pôvodných staroslovienských textov voči obsadeniu interprétov a v kombinácií so zborovou tvorbou v definícii vokálno-inštumentálneho žánru tvorby na Slovensku. Vzniklo pri príležitosti 1150. jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, je každoročne žiadané a dodnes nebolo profesionálne nahraté.

Staroslovienska omša: obsadenie soprán sólo, alt sólo, tenor sólo, bas sólo, jednohlasný a miešaný zbor, klarinet in B, trúbka in B, lesný roh in F, fagot a organ.

V jednoskladbovej nahrávke (35min.) skomponovanej na pôvodné staroslovienske texty sú zavzaté všetky najvýznamnejšie a pôvodne známe staroslovienské texty ako aj Ve jmja Otca..., Hospodi pomiluj..., Slava ve vyšních Bogu..., Věruju..., Svjat, svjat, svjat..., Jahenče Božij..., Jděte,mša jest...

Štefan Sedlický Dirigent

Michaela Kukurová Soprán

Monika Fabianová Alt

Jozef Gráf Tenor

Erik Ondruš Bas

Andrej Sontág Trúbka

Anna Brezániová Klarinet

Mykhailo Tkachenko Lesný roh

Marek Schrom Fagot

Tomáš Sivčák Organ

Miešaný zbor Žilina Miešaný zbor

autor diela

Pavol Krška

Patrí k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno–inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.

K vrcholom umeleckej tvorby Pavla Kršku patria veľké vokálno-inštrumentálne skladby na slovenské texty, ako sú Requiem (1989), Stabat Mater (1990), Omša (1993), Te Deum (1998), Missa solemnis (2008), Košickí mučeníci (2010), opera-oratórium Cyril a Metod (2013), Staroslovienska omša (2014) a scénické oratórium Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (2017) pre sóla, zbor, organ a orchester.

Pavol Krška je aj autorom zborových skladieb, koncertov pre rôzne sólové nástroje, ako aj diel pre orchestrálne telesá. Z najvýznamnejších a najviac hrávaných treba spomenúť orchestrálnu skladbu Pocta Michelangelovi (1978), Koncert pre flautu, bicie nástroje a orchester (1983), Koncert pre husle a orchester (2005), Koncert pre klavír a orchester (2012) a Koncert pre kontrabas a orchester (2014).

Duchovná tvorba je prejavom svojského hudobného jazyka a skladateľovho rukopisu, ako aj odrazom vnútorného bohatstva človeka životom pevne zakotveného v Bohu.

Vytvoril aj množstvo komorných a inštruktívnych skladieb pre deti a mládež. Veľkej obľube sa tešia Slovenské ľudové piesne pre spev a klavír. Za svoju činorodú prácu získal Pavol Krška viaceré uznania a ocenenia. V roku 2003 získal ako prvý cenu Fra Angelica za osobný prínos ku kresťanským hodnotám v kultúre na Slovensku. V roku 2010 mu bola udelená Cena primátora mesta Ružomberok za významnú reprezentáciu mesta v oblasti hudobného umenia. V roku 2011 získal Cenu Žilinského samosprávneho kraja za prínos v oblasti hudobnej tvorby. V roku 2012 získal Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina. V roku 2013 mu Žilinská univerzita udelila Uznanie za pedagogickú a umeleckú činnosť. Hudobný fond mu udelil v roku 2016 Cenu Jána Levoslava Bellu za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby.

POtrebujete viac informácií?

Informácie nájdete aj na a www.pavolkrska.sk

Ďakujeme za podporu projektov

Nahrávku je možné zakúpiť na všetkých dostupných online hudobných platformách alebo fyzické CD v sieti www.martinus.sk

Ďakujeme, že podporujete slovenskú hudobnú tvorbu.